Vyhláška MZ ČR č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

Mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele pitné vody, balené pitné vody a jejich hygienické limity
 
č.  ukazatel  Symbol  jednotka  limit  typ limitu  poznámky 
 
A. Mikrobiologické a biologické ukazatele (KTJ= kolonii tvořící jednotka) 
 
1.  Escherichia coli  EC  KTJ  limit  typ limitu  pozn.:   
100 ml  NMH xxxx) VZ x)
10 ml  NMH  IZ xx)
250ml  NMH  BV xxx)
2.  Koliformní bakterie  KB  KTJ         
100 ml  MH xxxxx) VZ 
10 ml  MH  IZ 
250 ml  MH  BV 
3.  Enterokoky  EK  KTJ         
100 ml  NMH  VZ 
10 ml  NMH  IZ 
250 ml  NMH  BV 
4.  Pseudomonas aeruginosa  PA  KTJ      pouze BV   
250 ml  NMH 
5.  Psychrofilní bakterie  PB  KTJ         
1 ml  200  MH  VZ 
1 ml  500  MH  IZ 
1 ml  100  MH  BV 
6.  Mezofilní bakt.  MB  KTJ      pouze BV   
1 ml  20  MH 
7.  Mikroskopický obraz: živé org.  ŽO  Jedinci         
1 ml  MH  VZ 
1 ml  MH  IZ   
8.  Mikroskop. obraz: mrtvé org.  MO  Jedinci         
1 ml  50  MH  VZ 
9.  Clostridium 

perfringens 

CP  KTJ  100 ml  MH 
 
B. Fyzikální a chemické ukazatele  ostatní podmínky 

(% limitu) 

pozn. 
a) Zdravotně významné – anorganické     
10.  antimon  Sb  mg/l  0,005  NMH  10   
11.  arsen  As  mg/l  0,01  NMH  10   
12.  berylium  Be  mg/l  0,001  NMH  25 
13.  bór  mg/l  NMH  10   
14.  bromičnany  BrO 3 -  mg/l  0,025  MHPR  25   
0,01  xxxxxx)  viz §9 
15.  kadmium  Cd  mg/l  0,005  NMH  25   
16.  chrom  Cr  mg/l  0,05  NMH  10   
17.  měď  Cu  mg/l  NMH  10 
18.  kyanidy  CN -  mg/l  0,05  NMH  10   
19.  fluoridy  F -  mg/l  1,5  NMH  10   
20.  olovo  Pb  mg/l  0,025  NMH  10   
0,01  NMH  10  viz § 9 
21.  mangan  Mn  mg/l  0,05  MH     
0,5  NMH  10 
22.  rtuť  Hg  mg/l  0,001  NMH  25   
23.  nikl  Ni  mg/l  0,02  NMH  10   
24.  dusičnany  NO 3- -  mg/l  50  MH  10 
25.  dusitany  NO 2- -  mg/l  0,5  NMH  10 
26.  selen  Se  mg/l  0,01  NMH  10   
27.  stříbro  Ag  mg/l  0,05  NMH  10 
 
b) Zdravotně významné – organické 
 
28.  akrylamid  C 3 H 5 NO  ?g/l  0,1  NMH 
29.  tetrachlórmetan  C 4  ?g/l  NMH  25 
30.  dichlormetan  CH 2 Cl 2  ?g/l  20  NMH  25 
31.  1,2-dichloretan  C 2 H 4 Cl 2  ?g/l  10  MHRR  25   
MHRR  25  viz § 9 
32.  chloreten (vinylchlorid)  C 2 H 3 Cl  ?g/l  0,5  MHRR  25 
33.  1,2 dichloreten  C 2 H 2 Cl 2  ?g/l  50  NMH  25 
34.  trichloreten (TCE)  C 2 HCl 3  ?g/l  10  NMH  25 
35.  tetrachloreten (PCE)  C 2 Cl 4  ?g/l  10  NMH  25 
36.  benzen  C 6 H 6  ?g/l  MHRR  25   
37.  toluen  C 7 H 8  ?g/l  50  MH  25  1,9 
700  NMH  25 
38.  xyleny  C 8 H 10  ?g/l  100  MH  25  1,9 
500  NMH  25 
39.  etylbenzen  C 8 H 10  ?g/l  20  MH  25  1,9 
300  NMH  25 
40.  styren  C 8 H 8  ?g/l  20  NMH  25 
41.  benzo(a)pyren (bap)  C 20 H 12  ?g/l  0,01  NMH  25   
42  polycykl. aromat. uhlovodíky  PAU  ?g/l  0,1  MHRR  25  10 
43.  epichlorhydrin  C 3 H 5 ClO  ?g/l  0,1  MHRR  25 
44.  chlorbenzen  C 6 H 5 Cl  ?g/l  10  MH  25  1,9 
300  NMH  25 
45.  pesticidní látky  PL  µg/  0,1  NMH  25  11 
46.  PL celkem  PLC  µg/l  0,5  NMH  25  12 
47.  chlor volný  Cl 2  mg/l  0,3  MH  10  13 
48.  chloritany  (ClO - 2 mg/l  0,2  MH  10  13 
49.  ozon  O 3  mg/l  0,05  MH  10  13 
50.  trihalometany  THM  mg/l  0,15  NMH  25  14 
0,1  NMH  25  viz § 9 
51.  formaldehyd  CH 2 mg/l  0,9  NMH  25 
 
c) Ukazatelé, jejichž zvýšené hodnoty mohou negativně ovlivnit jakost pitné vody 
 
52.  hliník  Al  mg/l  0,2  MH  10   
53.  amonné ionty  NH 4 +  mg/l  0,5  MH  10   
54.  chloridy  Cl -  mg/l  100  MH  10  15 
250  NMH  10  16 
55.  vodivost  mS/m  250  MH  10  16 
56.  sodík  Na  mg/l  200  MH  10   
57.  reakce vody  pH  6,5 ÷ 9,5  MH  10  16,17 
58.  sírany  SO 4 2-  mg/l  250  MH  10  16 
59.  rozpuštěné látky  RL  mg/l  1000  MH  10   
60.  barva    mg/l  20  MH  10   
61  chuť    přijatelná  MH     
62.  pach    stup.  MH  10   
63.  zákal  NTU  MH  10  18 
64.  železo  Fe  mg/l  0,2  MH  10   
65.  chem. spotř. kysl. manganistanem  ChSKMn  mg/l  MH  10  19 
66.  lát. extr. nepolární  NEL  mg/l  0,05  NMH  25  20 
67.  celkový organ. uhlík  TOC  mg/l  MH  25  21 
 
d) Látky, jejichž přítomnost v pitné vodě je žádoucí
 
68.  vápník  Ca  mg/l  30  MH  10  22 - zde min
100  DH 
69.  hořčík  Mg  mg/l  10  MH  10  22 
30  DH 
70.  vápník a hořčík  Ca +Mg  mmol/l  0,9 ÷ 5  DH   
 

Poznámky a vysvětlivky:

x)veřejné zásobování pitnou vodou
xx) individuální zásobování pitnou vodou
xxx) BV balená voda
xxxx) NMH nejvyšší mezná hodnota
xxxxx) MH mezná hodnota
xxxxxx) MHRR mezná hodnota refer. rizika
DH doporučená hodnota
Poznámky : viz cit. sbírka zákonů
Platnost od 1.1.2001