Mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele pitné vody, balené pitné vody a jejich hygienické limity

Poznámky k příloze č. 1

x) veřejné zásobování pitnou vodou
xx) individuální zásobování pitnou vodou
xxx) balená pitná voda
xxxx) nejvyšší mezná hodnota
xxxxx) mezná hodnota
xxxxxx) mezná hodnota referenčního rizika

§ 8
(1) Je-li výsledek stanovení hodnot ukazatelů s meznou hodnotou, nejvyšší meznou hodnotou a meznou hodnotou referenčního rizika vyšší nebo rovný stanovené limitní hodnotě, rozbor se opakuje.

(2) Dochází-li v průběhu tříletého sledování jakosti pitné vody k meziročnímu nárůstu hodnot sledovaného ukazatele jakosti o více než 5 procent průměrné hodnoty, musí být realizována opatření ke zlepšení zjištěného stavu.

§ 9
Náležitosti návrhů

(1) Návrh podle § 3 odst. 4 zákona musí obsahovat ....
 
 

Vysvětlivky k příloze:


1 Týká se vod upravených z povrchových zdrojů přímým odběrem a vod z podzemních zdrojů, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou.
2 Stanovuje se u pitných vod upravovaných přímo z povrchových vod nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami. Tam, kde hodnota ukazatele není dodržena se zjišťuje, zda není ohroženo lidské zdraví přítomností patogenních mikroorganismů, např. kryptosporidii.
3 Týká se pitných vod ze zdrojů podzemních vod s prokázaným výskytem berylia v podloží.
4 Limit je stanoven na základě toxického působení mědi. Při koncentracích nad 0,1 mg/l může docházet ke změnám organoleptických vlastností vody.
5 Musí být dodržena podmínka, aby součet poměrů zjištěného obsahu dusičnanů dělený 50 a zjištěný obsah dusitanů dělený 3 byl menší nebo rovný 1. Obsah dusitanů v pitné vodě na výstupu z úpravny musí být nižší než 0,1 mg/l. Pitná voda pro přípravu kojenecké stravy a nápojů musí mít obsah dusičnanů nižší než 15 mg/l.
6 Týká se vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.
7 Stanovuje se v případě možného výskytu stanovené látky uvolněné z materiálů (např. z rozvodného potrubí) a předmětů sloužících k úpravě, výrobě a distribuci pitné vody. Hodnota platí pro zbytkovou koncentraci monomeru, vypočtenou podle údajů o obsahu a možném uvolňování z polymeru, který je ve styku s pitnou vodou.
8 Součet koncentrací tetrachloretenu a trichloretenu nesmí překročit 10 µg/l.
9 Limit je stanoven na základě organoleptického působení látky.
10 Specifickými sloučeninami jsou benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren.
11 Limit platí pro jednotlivé pesticidy, kterými se rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty a jejich metabolity či rozkladné produkty, s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu, kde je limitní koncentrace 0,03 µg/l.
12 Limit je stanoven pro součet jednotlivých zjištěných pesticidních látek (viz pozn. 11). Ukazatelé č. 45 a 46 jsou zjišťovány pouze v případech odůvodněného podezření kontaminace vody pesticidními látkami.
13 Obsah volného chloru, chloritanu či ozonu se stanovuje v případě desinfekce pitné vody prostředky obsahujícími chlor, chlordioxid nebo ozon. Mezná hodnota volného chloru je vztažena k obsahu volného chloru po úpravě. Minimální hodnota volného chloru v distribuční síti je 0,05 mg/l.
14 Limit platí pro součet zjištěných koncentrací chloroformu, bromoformu, dibromchlormetanu a bromdichlormetanu.
15 Překročení mezné hodnoty se toleruje pouze u koncentrace chloridů způsobené geologickým podložím.
16 Voda nesmí být agresivní.
17 Pro balené pitné vody nesycené oxidem uhličitým a pro pitnou vodu dopravovanou kontejnery lze připustit hodnotu pH od 4,5.
18 V případech úpravy povrchové vody by voda vycházející z úpravny neměla překročit hodnotu 1,0 NTU (nefelometrických jednotek).
19 Není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah TOC (celkový organický uhlík).
20 Stanovuje se v případech odůvodněného podezření z kontaminace ropou a ropnými produkty.
21 Nestanovuje se u zdrojů dávajících méně než 10 000 m3 denně.
22 Mezná hodnota představuje minimum.