Přehled základních ukazatelů o kvalitě vody ve vodovodu
 

Sledování kvality vody je prováděno dle provozního řádu uvedeného vodovodu a srovnání aktuálního výsledku základního rozboru s platnou vyhláškou MZ ČR č.376/2000 Sb. je v současné době následující:
 
Název vodovodu Vratěnín Poslední odběr vyhl. MZ ČR  pozn.:
Odběrový profil Obecní úřad dne r. 2002 376/2000Sb k
Vhodnost pro kojence ano 7.10. Pitná voda hodnotám
 
Chemické a fyzikální ukazatele rozboru
tvrdost celková  mmol/l 2,4 0,9 ÷ 5 DH
dusičnany NO3 mg/l 1 50 MH
dusitany NO2 mg/l <0,01 0,5 MH
součtové pravidlo
0,02
1
chloridy mg/l 26 100 MH
CHSK - Mn mg/l 0,4 3,0 MH
vodivost mS/m 50 250 MH
Fe mg/l 0,17 0,2 MH
sírany mg/l  91 250 MH
aktivní chlor mg/l  0,02 0,05 až 0,30 MH
 
Mikrobiologické ukazatele rozboru
koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 NMH
enterokoky KTJ/100ml 2 0 NMH
 

Hodnocení : VODU LZE UŽÍVAT K PITNÝM ÚČELŮM 

 
Specielní rozbory vody v průběhu roku : 11.09.2002 
Ukazatele a hodnocení z komplexních rozborů
clostrid.perfr.  KTJ/100ml  0 0 MH
antimon  mg/l <0,005 0,005 NMH
arsen  mg/l <0,001 0,001 NMH
bor mg/l  <0,10 1 NMH
BROMIČNANY mg/l  <0,005 0,025 MHRR
kadmium mg/l  <0,0005 0,005 NMH
chrom mg/l  <0,001 0,05 NMH
měď mg/l  <0,03 1,0 NMH
KYANIDY mg/l  <0,005 0,05 NMH
FLUORIDY mg/l  0,46 1,5 NMH
nikl mg/l  <0,001 0,02 NMH
olovo mg/l  <0,001 0,025 NMH
mangan mg/l 0,19 0,5 NMH
rtuť mg/l <0,0002 0,001 NMH
benzen mikrog/l <0,1 1 NMH
SELÉN mg/l  <0,005 0,001 NMH
tetrachlórmetan mikrog/l  <0,1 2,0 NMH
dichlormetan mikrog/l  <0,1 20 NMH
1,2-dichlorethan mikrog/l  <0,1 <0,1 NMH
chlorethen mikrog/l  <0,2 0,5 NMH
1,2-dichloreten mikrog/l  <0,1 50 NMH
trichloreten mikrog/l  <0,1 10 NMH
tetrachloreten mikrog/l  <0,1 10 NMH
toluen mikrog/l  <0,1 50 MH
xyleny mikrog/l  <0,1 500 NMH
etylbenzen mikrog/l  <0,1 300 NMH
styren mikrog/l  <0,1 20 NMH
chlorbenzen mikrog/l  <0,1 300 NMH
lindan mikrog/l  <0,001 0,1 NMH
chloritany mg/l  <0,005 0,2 MH
trihalometany mg/l  0,0053 0,15 NMH
hliník mg/l  <0,01 0,2 NMH
benzo(a)pyren mikrog/l <0,001 0,01 NMH
pol.arom.uhlovodíky mikrog/l <0,025 0,1 MHPR
pesticidní látky celk.   mikrog/l <0,001 0,5 NMH
TCE + PCE  mikrog/l <0,1 10 MHPR
amonné ionty mg/l  <0,05 0,5 NMH
chloridy mg/l  25 250 NMH
barva  mg/l 6 20 MH
chuť   
přijatelná
MH
pach  stup. 1 2 MH
zákal  NTU 1 5 MH
NEL  mg/l <0,02 0,05 NMH
VÁPNÍK  mg/l 64 100 DH
HOŘČÍK  mg/l 20 30 DH
Ca + Mg  mmol/l 2,3 0,9÷5 DH
 

Hodnocení : VODU LZE UŽÍVAT K PITNÝM ÚČELŮM 

 

Vysvětlivky hodnot :

DH ........ doporučená hodnota
NMH ........... nejvyšší mezná hodnota
MH.......... mezná hodnota
IH ................ indikační hodnota

MHPR ..........mezná hodnota přípustného rizika
 

Změny hodnot jsou označeny *