Přehled základních ukazatelů o kvalitě vody ve vodovodu
 

Sledování kvality vody je prováděno dle provozního řádu uvedeného vodovodu a srovnání aktuálního výsledku základního rozboru s platnou vyhláškou MZ ČR č.376/2000 Sb. je v současné době následující:
 
Název vodovodu Práče Poslední odběr vyhl. MZ ČR  pozn.:
Odběrový profil mateřská škola dne r. 2002 376/2000Sb k
Vhodnost pro kojence ne 8.10 Pitná voda hodnotám
 
Chemické a fyzikální ukazatele rozboru
dusičnany NO3 mg/l 37 50 MH
dusitany NO2 mg/l <0,01 0,5 MH
součtové pravidlo   0,74 1  
chloridy mg/l 90 100 MH
CHSK - Mn mg/l 1,6 3,0 MH
vodivost mS/m 126 250 MH
Fe mg/l 0,02 0,2 MH
aktivní chlor mg/l  0,05 0,05 až 0,30 MH
Mikrobiologické ukazatele rozboru
koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 MH
enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH
 
 

Odběry starší :
 
Chemické a fyzikální ukazatele rozboru
tvrdost celková  mmol/l 6,2 0,9 ÷ 5 DH
reakce vody pH  7,55 6,5 ÷ 9,5 MH
dusičnany NO3 mg/l
42
50 MH
dusitany NO2 mg/l <0,01 0,5 MH
amonné ionty mg/l 0,06 0,5 MH
CHSK - Mn mg/l 1,4 3,0 MH
vodivost mS/m 117 250 MH
Fe mg/l 0,2 0,2 MH
Mn mg/l 0,01 0,05 (0,5) MH (NMH)
chloridy mg/l  91 100 (250) MH (NMH)
sírany mg/l  186 250 MH
fluoridy mg/l  0,90 1,5 NMH
aktivní chlor mg/l  0,01 0,05 až 0,30 MH
 
Mikrobiologické ukazatele rozboru
fekální koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 NMH
koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 NMH
enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH
psychrofilní bakterie KTJ/1ml 11 200 MH
 
Biologické ukazatele rozboru
živé organismy  počet/1ml 0 0 MH
mrtvé organismy  počet/1ml 0 50 MH
 

Hodnocení : VODU LZE UŽÍVAT K PITNÝM ÚČELŮM 

 

Obsah radionuklidů: (vyhl. 184/1997 Sb.)
 
aktivita alfa 
 Bq/l
0,23   0,2  MH
aktivita beta 
 Bq/l
0,79  0,5  MH
 
radon Rn-222 
 Bq/l
10
 50  MH
 
 
Specielní rozbory vody v průběhu roku: 
Ukazatele a hodnocení z komplexních rozborů
clostrid.perfr.  KTJ/100ml  0 0 MH
antimon  mikrog/l <0,001 0,005 NMH
arsen  mikrog/l <0,001 0,001 NMH
bor mikrog/l  0,16 1 NMH
nikl mikrog/l  0,002 0,02 NMH
olovo mikrog/l  <0,001 0,025 NMH
benzen mikrog/l <0,1 1 MHPR
bromičnany mikrog/l  - 0,025 MHPR
1,2-dichlorethan mikrog/l  <0,1 3 MHPR
chlorethen mikrog/l  <0,2 0,5 MHPR
benzo(a)pyren mikrog/l <0,0025 0,01 NMH
pol.arom.uhlovodíky mikrog/l <0,025 0,1 MHPR
pesticidní látky celk.   mikrog/l <0,125 0,5 NMH
TCE + PCE  mikrog/l <0,1 10 MHPR
 

Hodnocení : VODU LZE UŽÍVAT K PITNÝM ÚČELŮM 

 

Vysvětlivky hodnot :

DH ........ doporučená hodnota
NMH ........... nejvyšší mezná hodnota
MH.......... mezná hodnota
IH ................ indikační hodnota

MHPR ..........mezná hodnota přípustného rizika
 

Změny hodnot jsou označeny *