Přehled základních ukazatelů o kvalitě vody ve vodovodu
 

Sledování kvality vody je prováděno dle plánu kontroly jakosti vody (vyhl. č. 428/2001 Sb.) a provozního řádu uvedeného vodovodu.

Srovnání aktuálního výsledku rozboru s platnou vyhláškou MZ ČR č.376/2000 Sb. je v současné době následující:

I. Krácený rozbor :
 
Název vodovodu Mackovice Poslední odběr vyhl. MZ ČR  pozn.:
Odběrový profil obecní úřad dne r. 2002 376/2000Sb k
Vhodnost pro kojence ano 16.9. Pitná voda hodnotám
 
Chemické a fyzikální ukazatele rozboru
reakce vody pH  7,50 6,5 ÷ 9,5 MH
dusičnany NO3 mg/l
1 
50 MH
dusitany NO2 mg/l <0,01 0,5 MH
"součtové pravidlo"   0,02 1  
CHSK - Mn mg/l
 0,5
3,0 MH
vodivost mS/m
42
250 MH
Fe mg/l 0,02* 0,2 MH
Mn mg/l 0,03* 0,05 (0,5) MH (NMH)
chloridy mg/l 
3
100 (250) MH (NMH)
sírany mg/l 
67 
250 MH
aktivní chlor mg/l  0,03 0,05 až 0,30 MH
Snížení obsahu Fe a Mn souvisí s modernizací úpravy * 
Mikrobiologické ukazatele rozboru
Eschericha coli (EC) KTJ/100ml 0 0 NMH
enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH
 
 

Hodnocení : VODU LZE UŽÍVAT K PITNÝM ÚČELŮM 

 

Obsah radionuklidů : (vyhl. 184/1997 Sb. - stav 2001)
 
aktivita alfa 
 Bq/l
0,18   0,2  MH
aktivita beta 
 Bq/l
<0,1  0,5  MH
 
radon Rn-222 
 Bq/l
<6
 50  MH
 
 
Specielní rozbory vody v průběhu roku  2002 
Ukazatele a hodnocení z komplexních rozborů
clostrid.perfr.  KTJ/100ml  0 0 MH
antimon  mikrog/l <0,001 0,005 NMH
arsen  mikrog/l <0,001 0,001 NMH
bor mikrog/l  0,1 1 NMH
nikl mikrog/l  <0,001 0,02 NMH
olovo mikrog/l  <0,001 0,025 NMH
benzen mikrog/l <0,1 1 MHPR
bromičnany mikrog/l  - 0,025 MHPR
1,2-dichlorethan mikrog/l  <0,1 3 MHPR
chlorethen mikrog/l  <0,2 0,5 MHPR
benzo(a)pyren mikrog/l <0,0025 0,01 NMH
pol.arom.uhlovodíky mikrog/l <0,025 0,1 MHPR
pesticidní látky celk.   mikrog/l <0,125 0,5 NMH
TCE + PCE  mikrog/l <0,1 10 MHPR
 

Hodnocení : VODU LZE UŽÍVAT K PITNÝM ÚČELŮM 

 
 

Vysvětlivky hodnot :

DH ........ doporučená hodnota
NMH ........... nejvyšší mezná hodnota

MHPR ..........mezná hodnota přípustného rizika

MH.......... mezná hodnota
IH ................ indikační hodnota
 

Změny hodnot jsou označeny *