Přehled základních ukazatelů o kvalitě vody ve vodovodu
 

Sledování kvality vody je prováděno dle provozního řádu uvedeného vodovodu a srovnání aktuálního výsledku základního rozboru s platnou vyhláškou MZ ČR č.376/2000 Sb. je v současné době následující:
 
Název vodovodu Borotice Poslední odběr vyhl. MZ ČR  pozn.:
Odběrový profil jatka dne r. 2002 376/2000Sb
k
Vhodnost pro kojence ano 16.9. Pitná voda hodnotám
 
Chemické a fyzikální ukazatele rozboru
tvrdost celková  mmol/l 4,7 0,9 ÷ 5 DH
reakce vody pH  7,35 6,5 ÷ 9,5 MH
dusičnany NO3 mg/l
3
50 MH
dusitany NO2 mg/l 0,03 0,5 MH
amonné ionty mg/l 0,17 0,5 MH
CHSK - Mn mg/l 0,9 3,0 MH
vodivost mS/m 105 250 MH
Fe mg/l 0,02 0,2 MH
Mn mg/l 0,20 0,05 (0,5) MH (NMH)
chloridy mg/l 
26
100 (250) MH (NMH)
sírany mg/l  190 250 MH
fluoridy mg/l  0,85 1,5 NMH
aktivní chlor mg/l  0,07 0,05 až 0,30 MH
 
Mikrobiologické ukazatele rozboru
fekální koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 NMH
koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 NMH
enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH
psychrofilní bakterie KTJ/1ml 3 200 MH
 
Biologické ukazatele rozboru
živé organismy  počet/1ml 0 0 MH
mrtvé organismy  počet/1ml 0 50 MH
 

Hodnocení : VODU LZE UŽÍVAT K PITNÝM ÚČELŮM 

 

Obsah radionuklidů: (vyhl. 184/1997 Sb.)
 
aktivita alfa 
 Bq/l
0,12   0,2  MH
aktivita beta 
 Bq/l
0,19  0,5  MH
 
radon Rn-222 
 Bq/l
<6
 50  MH
 
 
Specielní rozbory vody v průběhu roku 2001 : 
Ukazatele a hodnocení z komplexních rozborů
clostrid.perfr.  KTJ/100ml  0 0 MH
antimon  mikrog/l <0,001 0,005 NMH
arsen  mikrog/l <0,001 0,001 NMH
bor mikrog/l  0,19 1 NMH
nikl mikrog/l  0,002 0,02 NMH
olovo mikrog/l  <0,001 0,025 NMH
benzen mikrog/l <0,1 1 MHPR
bromičnany mikrog/l  - 0,025 MHPR
1,2-dichlorethan mikrog/l  <0,1 3 MHPR
chlorethen mikrog/l  <0,2 0,5 MHPR
benzo(a)pyren mikrog/l <0,0025 0,01 NMH
pol.arom.uhlovodíky mikrog/l <0,025 0,1 MHPR
pesticidní látky celk.   mikrog/l <0,125 0,5 NMH
TCE + PCE  mikrog/l <0,1 10 MHPR
 

Hodnocení : VODU LZE UŽÍVAT K PITNÝM ÚČELŮM 

 

Vysvětlivky hodnot :

DH ........ doporučená hodnota
NMH ........... nejvyšší mezná hodnota
MH.......... mezná hodnota
IH ................ indikační hodnota

MHPR ..........mezná hodnota přípustného rizika

Změny hodnot jsou označeny *